Velkommen gjest! [ Opprett bruker | Logg inn

Dokumentasjonskrav

Det gjelder helt spesielle regler og dokumentasjonskrav for innkjøp av driftsmidler til bruk i økologisk produksjon. Nedenfor følger en kort beskrivelse av regelverket. For fullt regelverk må du se i Veileder B – utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon (utgitt av Mattilsynet).

Generelt
1. Det skal kunne framvises dokumentasjon (regnskapsbilag) som viser:

a) leverandør og – hvis forskjellig – selgeren eller eksportøren av produktene
b) type og mengde av de økologiske produkter som er levert til virksomheten

Dersom det er relevant:
– alle innkjøpte materialer og anvendelsen av disse materialene
– fôrblandingens sammensetning

2. Det skal kunne dokumenteres at det er utført mottakskontroll. Mottakskontrollen skal vise at mottatt vare er kontrollert og funnet ihht. bestilling.

Om fôr
Ved innkjøp av økologisk fôr skal selger framvise erklæring (egenerklæring – pdf) som viser at produktet er produsert ihht. regelverket for økologisk produksjon. Erklæringa er en del av dokumentasjonen kjøper av produktet må fremlegge under Debio-revisjon. Erklæringa må derfor følge hvert parti som kjøpes.

Ved kjøp av fôr fra arealer i karens, må erklæring også bekrefte at fôret er fra arealer i 2. års karens.

Om livdyr
Ved innkjøp av økologiske livdyr skal selger framvise erklæring (egenerklæring – pdf) som viser at dyra er oppdrettet ihht. regelverket for økologisk produksjon. Erklæringa er en del av dokumentasjonen kjøper av produktet må fremlegge under Debio-revisjon. Erklæringa må derfor følge hvert parti som kjøpes.

Loggbok skal vise dyr som ankommer virksomheten, opprinnelse og ankomstdato, identifikasjonsmerke og tidligere veterinærforhold. Det er også krav om logg som viser omleggingsperiode.

NB! Ved kjøp av konvensjonelle dyr skal det søkes tillatelse, men her er krav i gjeldende regleverk og kommende regelverk noe forskjellig. Merk også at det generelt er vesentlige begrensninger til hva som kan tillates.

Om gjødsel
Ved innkjøp av økologisk gjødsel skal selger framvise erklæring (egenerklæring – pdf) som viser at produktet er produsert ihht. regelverket for økologisk produksjon. Erklæringa er en del av dokumentasjonen kjøper av produktet må fremlegge under Debio-revisjon. Erklæringa må derfor følge hvert parti som kjøpes.

Ved kjøp av konvensjonell gjødsel tillatt brukt i økologisk produksjon må kjøper dokumentere behov for dette.

Behovet dokumenteres ved:
a) gjødslingsplan som viser at næringstilgangen fra det økologiske driftsopplegget ikke er tilstrekkelig
b) jordanalyser
c) evt. uttalelse fra forsøksring el.l. for å bekrefte behovet for ytterligere tilførsel av ikke-økologisk gjødsel
d) opplysninger om mengde og gjødseltype, hvor gjødsla skal brukes og begrunnelse for bruken

Om formeringsmateriale (såfrø, småplanter etc)
Ved salg/kjøp av formeringsmateriale (korn, engfrø, oljevekster, erter, andre jordbruksvekster, grønnsaker, urter og potet) anbefales det å bruke databasen www.okofro.no som drives av Mattilsynet. Det er ikke tillatt med omsetning av ikke-sertifisert potet i Norge.

Ved innkjøp av formeringsmateriale skal selger framvise erklæring (egenerklæring – pdf) som viser at produktet er ihht. regelverket for økologisk produksjon. Erklæringa er en del av dokumentasjonen kjøper av produktet må fremlegge under Debio-revisjon. Erklæringa må derfor følge hvert parti som kjøpes.

Ved kjøp av ubeisa konvensjonellt frø, må tillatelse innhentes via ØKOfrødatabasen, www.okofro.no.

Jordleie
Jordleie reguleres ikke gjennom økologiforskriften. På den annen side er det en del regler knyttet opp mot søknad om tilskudd (generelle regler), f.eks at det nå skal kunne dokumenteres 10-årig leieavtale for å kunne søke tilskudd på arealet. Les mer i SLFs Veiledningshefte for produksjonstilskudd og avløsertilskudd (SLF-005 – pkt. 3.4).

Annet (f.eks. midler for plantevern, ensilering, rengjøring, strø)
Plantevernmidlene oppført i Liste 2 B (Veileder B) er tillatt brukt, men noen midler er angitt med ”behovet skal anerkjennes av kontrollorganet”, og tillatelse må derfor innhentes fra kontrollorganet (Debio) før bruk. Til en søknad om tillatelse må det legges ved uttalelse fra forsøksring el.l. for å bekrefte behovet for bruk av slike midler.

Når nytt økologiregelverk gjøres gjeldende skal det ikke lenger søkes tillatelse, men behov må kunne dokumenteres ved bruk av plantevernmidler. Dokumentasjon nevnt ovenfor vil være aktuell.

Kontaktinformasjon

Brukerinformasjon